Povinně zveřejňované informace

 • Oficiální název
  Obec Horka u Staré Paky
 • Důvod a způsob založení
  Obec je zřízena na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako základní územní samosprávné společenství občanů.
 • Organizační struktura
  Orgány obce jsou zastupitelstvo (5 členů), starosta a místostarosta. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční, kontrolní, komise stavební, pro životní prostředí, kulturní a sociální.
 • Kontaktní spojení
  Obec Horka u Staré Paky
  Horka u Staré Paky 41
  512 34 Horka u Staré Paky
  tel.: 481 595 485
  e-mail: info@horkaustarepaky.cz
 • Případné platby můžete poukázat
  číslo účtu: 1263114389/0800
 • IČO
  00854671
 • DIČ
  nejsme plátci daně
 • Rozpočet v tomto a předchozím roce
  Schválený rozpočet 2018: formát pdf.

  Závěrečný účet 2017: formát pdf.
  Schválený rozpočet 2017: formát pdf.
  Závěrečný účet 2016: formát pdf.
  Návrh rozpočtu 2016: formát pdf.
  Návrh rozpočtu 2015: formát pdf.
  Návrh rozpočtu 2014: formát pdf.
  Návrh rozpočtu 2013: formát pdf.
  Návrh rozpočtu 2012: formát pdf.
  Návrh rozpočtu 2011: formát pdf.
  Návrh rozpočtu 2010: formát pdf.
  Návrh rozpočtu 2009: formát pdf, xls.
  Rozpočet 2007, 2008: formát pdf, xls.
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce
  Rozpočtový výhled 2018 - 2022 pdf.
  Rozpočtový výhled 2016 - 2020 pdf.
 • Rozpočtové změny
  Rozpočtové opatření č. 1/2018 pdf.
  Rozpočtové opatření č. 2/2018 pdf.
  Rozpočtové opatření č. 3/2018 pdf.
  Rozpočtové opatření č. 1/2017 pdf.
  Rozpočtové opatření č. 2/2017 pdf.
  Rozpočtové opatření č. 3/2017 pdf.
  Rozpočtové opatření č. 4/2017 pdf.
 • Žádosti o informace
  Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné na OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
 • Příjem žádostí a dalších podání
  Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen "žádost") a obdržet rozhodnutí lze na OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
  Žádost musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
  - komu je žádost určena
  - jaká konkrétní informace je požadována
  - kdo žádost podává
  Lhůty pro vyřízení žádosti
  Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:
  a) v případě, že je nesrozumitelná nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
  c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii.
  O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
  Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 • Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí orgánů obce ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Způsob podání odvolání a lhůta pro jeho podání jsou uvedeny u vydaného rozhodnutí. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Libereckého kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl. 87, odst.1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
 • Formuláře
  Žádost o poskytování informací: formát pdf, doc.
  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: formát pdf, doc
 • Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Řešení životních situací na stránkách:
  Ministerstva práce a sociálních věcí
  Ministerstva vnitra
  Portálu veřejné správy ČR
 • Nejdůležitější předpisy
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí: (u všech je třeba vycházet z aktuálních znění)
  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
  zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
  zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
  zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
  zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
  zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
  zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
  zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
  zák. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  zák. č. 334/2004 Sb., o správních poplatcích
  zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Sazebník úhrad za poskytování informací
  Položka Sazba
  hodina práce
  (účtuje se každých započatých 30 min.)
  100,- Kč
  fotokopie nebo výtisk z tiskárny
  - formát A4 jednostranně
  - formát A4 oboustranně

  2,- Kč
  3,- Kč
  paušál provozních nákladů (materiál,energie) 15,- Kč
  ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů
 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
 • Seznam organizací
  Sbor dobrovolných hasičů Nedaříž
  Místní knihovna

Prohlížeče dokumentů:

Vytisknout